EIC
L’EIC té com a objectiu l’excel·lència educativa
El model Sòcrates Educa s’estructura en quatre eixos fonamentals:

 

1. La internacionalització
 • S'educa en base els conceptes de globalitat, multiculturalitat i la mobilitat.
 • Els alumnes acaben el procés educatiu dominant l’anglès, el català i el castellà.
 • Es potencia l’aprenentatge d’una quarta llengua, oriental o europea.
 • L’escola participa activament en xarxes de col·laboració i d’intercanvi amb altres centres del món, tant per a l’alumnat com per al professorat.

 

2. L’excel·lència en l’ús de les tecnologies
 • A l’EIC, es fa un ús eficient, permanent i innovador de les tecnologies emergents.
 • No sols com un fi en si mateixes, sinó com a instrument facilitador
  • d’aprenentatge
  • de relació entre alumnes, professors, famílies i comunitat

 

EIC

 

3. El compromís amb la comunitat
 • L’EIC incorpora el programa Aprenentatge i Servei, una proposta educativa que, en un sol projecte articulat, combina:
  • processos d’aprenentatge i desenvolupament personal
  • serveis a la comunitat
 • A més de rebre una formació de qualitat, els alumnes realitzen tasques de servei que aporten:
  • un valor afegit a la seva formació
  • un benefici a la comunitat
 • D’aquesta manera, l’EIC fomenta el sentit de la solidaritat, de l’esforç i de la generositat envers els altres

 

4. La sostenibilitat
 • Des de la construcció dels edificis fins al funcionament quotidià, els valors de la sostenibilitat i del respecte al medi ambient són presents a l’EIC:
  • S’ha previst la utilització d’energies netes, plaques solars, aprofitament de l’aigua de pluja per al rec, compostatge de restes orgàniques o separació de residus, entre d’altres accions.
  • Aquest posicionament promou, al mateix temps, el desenvolupament d’una pedagogia basada en els valors de l’austeritat personal i el consum responsable.

 

EIC